Artykuły

Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w nowelizacji ustawy

Podsumowanie 2015 roku - Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku

Wzór regulaminu dla zamówień poniżej 30 tys. euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Pytanie do specjalisty: właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa

Kryteria wyboru ofert w praktyce

JEŻELI KNR-Y TO ZE WSZYSTKIMI KONSEKWENCJAMI

KLAUZULE SPOŁECZNOŚCIOWE

KRYTERIA WYBORU OFERT O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM

Wzory stosowane przy ocenie ofert

Rozważania co do istoty omyłki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Orzeczenie KIO w sprawie rażąco niskiej ceny - sygn. akt:KIO2615/14

DOMY JEDNORODZINNE BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nowe zadanie kosztorysu inwestorskiego

Kryteria oceny ofert

Ceny materiałów budowlanych w 2014 r.

Zagrożenia związane z realizacją przepisu art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych - cz. I i II

RAŻĄCO NISKA CENA po zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych - c.d.

UWAGA! Długo oczekiwana zmiana: uściślono zapis o rażąco niskiej cenie

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2014 roku

Ceny materiałów budowlanych

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2014 roku

Szacowanie kosztów inwestycji

Kompetencje specjalistów w sporach o roboty budowlane

Odstąpienie wykonawcy od umowy z winy inwestora.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2013 roku.

KOSZTY POŚREDNIE W BUDOWNICTWIE

- Podejście zamawiającego i oferenta do kalkulacji kosztorysowych w postępowaniach przetargowych

- Prawo zamówień publicznych będzie chronić podwykonawców

- RYNEK ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

- Projektowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków

- KOSZTY MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Sieć kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Przedmiar w postępowaniu o zamówienie publiczne

- Ceny materiałów w budownictwie w IV kwartale 2012 r.

- Koszty budowy domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, hali sportowej, wysypiska odpadów komunalnych, drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego i obiektów budowlanych w III kw. 2012 r.

- Analiza ruchu cen dla wybranych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym w okresie od I kw. 2008 r. do III kw. 2012 r.

- Oferta wykonawcy - wynikiem kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych czy polityki przedsiębiorstwa wykonawczego?

- Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy

- Ruch cen stali zbrojeniowej i betonów towarowych od III kw. 2009

- Nowe regulacje dotyczące podwykonawstwa

- Kosztorys w formie pisemnej i elektronicznej

- Naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych na obszarze budownictwa

- Ceny materiałów budowlanych w II kwartale 2012 r.

- Wydruk KRS z internetu - legalnym dokumentem

- Błędy w opisie sposobu obliczenia ceny w SIWZ

- Dochodzenie należności za prace projektowe

- Ważne dla inwestorów i wykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych!!!

- Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane realizowane ze środków publicznych

- Opis sposobu oceny ofert - kryteria w zamówieniach na prace projektowe, w zamówieniach typu "zaprojektuj i wybuduj", w zamówieniach na roboty budowlane

- Nieprawidłowa stawka podatku VAT przy cenie ofertowej - błąd czy omyłka?

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2011 roku

- Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane w świetle przepisów i możliwości doboru kryteriów

- Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty

- Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane

- Znaczenie i odpowiedzialność kosztorysanta w zamówieniach publicznych

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2011 roku.

- Ceny materiałów budowlanych w III kwartale 2011 r.

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2011 roku.

- Czego należy unikać przy zamawianiu robót budowlanych? Część II

- CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W II KWARTALE 2011 r.

- Czego należy unikać przy zamawianiu robót budowlanych? Część I

- Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2011 roku.

- Rażąco niska cena w praktyce

- Ceny materiałów w I kwartale 2011r.

- Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi

- Opis przedmiotu zamówienia w praktyce

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2010 roku.

- Ceny materiałów budowlanych w IV kwartale 2010r.

- Umowa o roboty budowlane, a zmiana stawki podatku VAT

- Rynek budowlany w III kwartale 2010 r.

- Podstawy prawidłowego ofertowania robót budowlanych

- Kosztorysant w budowlanym procesie inwestycyjnym

- Nowe przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej

- Z praktyki budowlanej - kary umowne w wykonawstwie

- ZAGADNIENIA PROBLEMOWE - Baza normatywna

- Kosztorysowe stawki robocizny i narzuty w II kwartale 2010 roku

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w II kwartale 2010 roku

- Umowa w działalności kosztorysowej

- Ceny materiałów budowlanych - II kwartał 2010r.

- Stawki robocizny kosztorysowej

- Ceny wybranych materiałów budowlanych od I kwartału 2008 r. do I kwartału 2010 r

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2010 roku.

- Zadania zamawiającego w zamówieniach publicznych w procesie przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji

- Stawki podatku VAT w budownictwie

- Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzone ustawą z dnia 5.11.2009 r.

- Rażąco niska cena - jeden z powodów odrzucenia oferty

- KALKULACJA KOSZTORYSOWA RUSZTOWAŃ

- Podział zamówienia na części - przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

- Budynki pasywne i energooszczędne

- Kosztorys na roboty budowlane - źródłem informacji w procesie inwestycyjnym

- CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE - III kwartał 2009 r.

- Wskaźniki ruchu cen wybranych obiektów budowlanych - III kwartał 2009 r.

- Co to jest arbitraż i jakie korzyści przynosi wybranie sądu polubownego (arbitrażowego)?

- STRUKTURA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE

- Zasady poprawiania omyłek w ofertach wykonawców

- Daleko idące zmiany w Prawie budowlanym

- Umowy o roboty budowlane

- CENY W BUDOWNICTWIE - podsumowanie roku

- Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- III kwartał 2008 r.


- Nowe Kody CPV

- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- II kwartał 2008 r.


- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- I kwartał 2008 r.


- Zmiana cen robót w I kwartale 2008 r.

- PRAWO BUDOWLANE - zmiany w 2007 r.

- OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

- Podstawy waloryzacji robót budowlanych

- IV kwartał 2007 - spowolnienie tempa wzrostu kosztów produkcji budowlanej

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - III kw. 2007

- Aktualna sytuacja cenowa na tle zmian zachodzących w budownictwie

- Waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - cz. II - branża instalacyjna (1 kw. 2007)

- NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - sprawniejsze dysponowanie środkami publicznymi

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - cz. I - branża budowlana (1 kw. 2007)

- CERTYFIKATY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW. Nowy zawód: licencjonowany audytor energetyczny

- Kolejne zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych - projekt ustawy

- NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO - zwiększony zakres obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, nowy model organizacji służb nadzoru budowlanego.

- WYNAGRODZENIE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE - czy w świetle obowiązującego prawa można je zmienić?

- Kosztorys ofertowy odpowiedzią wykonawcy na warunki stawiane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu "Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych".

- PROBLEM ZMIANY WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE - przykład z praktyki

- Paradoks na tarasie

- Różnice w rozporządzeniach (Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 19 maja 2006 r.) w sprawie rodzajów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego... - przed i po nowelizacji

- Wpływ formy wynagrodzenia wykonawcy na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany w ustawie "Prawo zamówień publicznych"

- Wyjaśnienia zwrotów i pojęć związanych z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- POLSKIE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Dialog środowiska budowlanego z ustawodawcami

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE - część II

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE

- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- Jak określić wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy?

- Wady Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót budowlanych

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Przedmiar robót - czy zawsze wymagany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane?

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w praktyce

- Przedmiot zamówienia w świetle projektu technicznego, przedmiaru i zawartej umowy

- Rosnące znaczenie kosztorysanta w budowlanym procesie inwestycyjnym

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Akty prawne- Prawo zamówień Publicznych (po nowelizacji) - format .pdf (644 KB)

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 282 poz. 1649)
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej


- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego


- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Prawo zamówień publicznych będzie chronić podwykonawców

mgr inż. Renata Niemczyk

Fala upadłości firm budowlanych działających w podwykonawstwie, która miała miejsce w ostatnim czasie, spowodowana m.in. nieterminowym regulowaniem należności, czy wręcz wstrzymaniem wynagrodzeń przez generalnych wykonawców, stała się przyczynkiem do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmianom przepisów przyświecało:

 • uregulowanie warunków współpracy pomiędzy wykonawcami, a podwykonawcami,
 • uczynienie wykonawców odpowiedzialnymi za rozliczenia z podwykonawcami i tym samym zapewnienie podwykonawcom prawa do wynagrodzenia.


Obecnie ustawa PZP w niewielkim stopniu odnosi się do problematyki podwykonawstwa (art. 36, ust. 4 i 5)1) ponieważ w założeniu ochronie podwykonawców miał służyć art. 647, par. 5 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. 16 z 1964, poz. 93). W świetle tego przepisu zawierający umowę oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

W praktyce jednak ujawniła się słabość tych regulacji:

 • po pierwsze - inwestorzy zmuszeni byli przepisami KC pokryć należności przysługujące podwykonawcom, co oznaczało podwójną zapłatę: raz wykonawcy, który nie wywiązał się ze swojego zobowiązania wobec podwykonawcy, drugi raz samemu podwykonawcy,
 • po drugie - część małych podwykonawców nie była objęta gwarancjami inwestorów z prostej przyczyny, że nie byli ujawnieni przez wykonawców w zawartych umowach z inwestorami.


Oczywiście podwykonawcy mogą dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego, ale jest działanie czasochłonne i kosztowne, a czasami nieopłacalne w sytuacji gdy wykonawca został postawiony w stan upadłości.

Nowe przepisy, które poddane są obecnie weryfikacji w sejmie, mają na celu:

 1. wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
 2. wzmocnienie ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienie terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia,
 3. ograniczenie ryzyka pojawienia się sporów na etapie realizacji zamówień publicznych,
 4. zapewnienie odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzenie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania podzlecanych robót.


Poniżej przedstawiono niektóre z proponowanych zmian.

Umowy o podwykonawstwo

W projekcie znowelizowanej ustawy przewidziano definicję dla umów o podwykonawstwo (art.2, pkt 9b) Będą one miały charakter pisemny, wykonanie świadczeń objętych umowami będzie odpłatne, rezultaty w postaci wykonania części przedmiotów zamówień publicznych będą podlegały ocenom i odbiorom przez zamawiających.

Zgodnie z definicją, umową o podwykonawstwo będzie nie tylko umowa zawierana pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą, ale również pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, a także pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

Do umów dotyczących podwykonawstwa o roboty budowlane nie będą kwalifikowały się umowy, które nie będą bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, np. umowy ubezpieczeniowe czy na usługi telekomunikacyjne.

Wynagrodzenie należne podwykonawcom

W myśl nowego art. 143a, w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, a zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy przewidziana jest w częściach, zamawiający zapłaci wykonawcy należność pod warunkiem, że ten przedstawi dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót budowlanych. W przypadku płatności jednorazowego wynagrodzenia, po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający może udzielać zaliczek na analogicznych zasadach.

W sytuacji gdy, pomimo uszczelnienia przepisów ochraniających podwykonawców, nie uzyskają oni od wykonawcy należnego im wynagrodzenia, nowe przepisy pozwalają na uregulowanie wynagrodzenia przez samego zamawiającego. Warunkiem jednak jest zaakceptowana przez niego umowa o podwykonawstwo. Należność wypłacana będzie z wynagrodzenia przysługującemu wykonawcy, lub też z kwot lub gwarancji stanowiących zabezpieczenie należnego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty lub bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy.

Jak się okazało w trakcie dyskusji nad nowelizacją, przedstawione rozwiązania budzą zastrzeżenia. Uważane są za restrykcyjne, uderzające w wykonawców, a chroniące w dużym stopniu zamawiających. Przede wszystkim, żeby wykonawca otrzymał wynagrodzenie musi uregulować należność podwykonawcy, nie mając gwarancji, że roboty zostaną odebrane przez zamawiającego i że dokonana będzie za nie zapłata.

Podnoszone są również inne zagadnienia, dotyczące:

 • konieczności przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia - nowe przepisy nie uwzględniają jakichkolwiek innych rozliczeń pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, np. potrąceń z wynagrodzeń wzajemnych wierzytelności, które mogą się pojawić,
 • terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni (art. 143, ust.2) - wykonawca może znaleźć się w niekomfortowej sytuacji, gdy umowa pomiędzy nim a zamawiającym przewiduje 60-dniowy termin zapłaty. Takie rozwiązanie może zagrażać płynności finansowej wykonawcy i grozić nie wykonaniem zamówienia.
  Zdaniem przeciwników takich zapisów, regulacje te godzą w swobodę zawierania umów zagwarantowaną Kodeksem cywilnym.
 • terminu wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty - co oznacza wielokrotnie: czy, cztery, a może pięć razy? Zdefiniowanie tego pojęcia jest istotne wobec tego, że przepis pociąga za sobą daleko idące sankcje. Przy obecnej propozycji zapisów staje się fakultatywną przesłanką dla zamawiającego żeby odstąpić od umowy. Od jego uznania będzie zależało, czy podejmie taką decyzję, czy też nie.


Zamawiający decyduje który zakres zamówienia realizuje tylko i wyłącznie wykonawca

W aktualnym stanie prawnym zamawiający może wymagać wykonania określonego zakresu robót przez wykonawcę, tylko wtedy gdy narzuca takie rozwiązanie specyfika przedmiotu zamówienia. W świetle nowych przepisów zamawiający ma swobodę w podejmowaniu takiej decyzji ( art. 36 a). Od zamawiającego będzie zależeć, czy kluczowe części zamówienia będą wykonywane przez wykonawcę czy też nie. Zastrzeżeniem jest część zamówienia realizowana przez podwykonawców, w oparciu o których zasoby wykonawca wykazał spełnienie opisanych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu.

Nadmienić należy, że w nowelizacji posłużono się terminem kluczowe części zamówienia. Wobec braku jakichkolwiek ustalonych kryteriów, już teraz można przewidzieć, że to sformułowanie będzie przedmiotem nieporozumień pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

Dzięki dodaniu w nowelizacji ustawy punktów 11 i 12 do art.36, ust.2 zamawiający będzie mógł przewidzieć w SIWZ wymagania dotyczące podwykonawstwa, oraz warunki dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Zamawiający będzie mógł również żądać od wykonawcy wskazania, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, a także podania nazw proponowanych podwykonawców ( art. 36b). W trakcie realizacji umowy wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcy część zamówienia, której nie wskazał w postępowaniu, zmienić zakres podwykonawstwa, zrezygnować z podwykonawstwa.


1) Art. 36 ustawy PZP:
 • ust.4
  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • ust.5
  Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom.


data dodania artykułu: 13.06.2013 r.

Programy do kosztorysowania, programy kosztorysowe, kursy kosztorysowania, bazy cenowe